REGULAMIN WYNAJMU

 • Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem następujący sprzęt wyszczególniony w Protokole zdawczo-odbiorczym, niewymagający obsługi przez etatowego pracownika Wynajmującego: środki małej mechanizacji, sprzęt spawalniczy, budowlany, itp. PZO stanowi integralną część umowy najmu.
 • Czas trwania najmu ustala się na czas określony w protokole zdawczo-odbiorczym i może być przedłużony przez Najemcę po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.
 • Przekazanie i zwrot sprzętu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
 • Od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty sprzęt.
 • Odstępowanie sprzętu osobom trzecim lub eksploatowanie w sposób niezgodny z przepisami jest niedopuszczalne i uprawnia Wynajmującego do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Najemcy.
 • Najemca biorąc sprzęt w najem zobowiązany jest:
  • Eksploatować sprzęt zgodnie z przepisami technicznymi/dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja eksploatacji, obowiązujące normy i zarządzenia w tym zakresie/, BHP i zapewnić obsługę o odpowiednich kwalifikacjach
  • Zabezpieczyć sprzęt przed dewastacją, kradzieżą i wpływami atmosferycznymi.
  • Udostępnić Wynajmującemu sprzęt do dokonania planowanych napraw i przeglądów w ustalonym terminie.
  • Umożliwić Wynajmującemu kontrole sprzętu w trakcie jego eksploatacji.
  • Zwrócić sprzęt w takim stanie, w jakim został przejęty/uwzględniając normalne zużycie w czasie pracy/.
  • Sprawa ubezpieczenia sprzętu użytkowanego przez Najemcę pozostaje w jego gestii.
 • Zabrania się, poza wymianą osprzętu jakichkolwiek napraw, rozbierania, rozkręcania sprzętu i elektronarzędzi a w szczególności wymiany szczotek, wtyczek, łączników i innych części. W/w czynności pozostają w wyłącznej gestii Wynajmującego i jakiekolwiek odstępstwo od tych zasad pociągać będzie za sobą konsekwencje prawne i finansowe.
 • Wszystkie koszty powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji sprzętu, brak dozoru lub innych zawinionych przyczyn, w trakcie trwania Umowy, obciążają Najemcę. Niezależnie od tego za okres powstałego z w/w przyczyn wyłączenia sprzętu z eksploatacji Najemca ma obowiązek płacić normalną stawkę najmu.
 • Wynajmujący obowiązany jest przekazać sprzęt technicznie sprawny.
 • Koszt energii i paliw dla sprzętu obciąża Najemcę i nie wchodzi w skład stawki najmu.
 • Początek biegu należności za najem sprzętu rozpoczyna się od chwili pobrania sprzęty od Wynajmującego i trwa do chwili zwrotu wg protokołu zdawczo-odbiorczego. /PZO/
 • Obciążenia za wynajem sprzętu na okres do jednego miesiąca nalicza się po zakończeniu okresu najmu. Przy dłuższych okresach najmu fakturę VAT lub rachunek uproszczony wystawia się na koniec m-ca, płatne gotówką w kasie Wypożyczalni bądź przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku /w zależności od przyjętych ustaleń/. Sposób zapłaty powinien być widoczny w PZO. Jednocześni Najemca będący płatnikiem podatku VAT, upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Nominalny czas pracy sprzętu ustala się na 8 godzin na dobę.
 • Ceny najmu liczone będą wg aktualnego cennika najmu sprzętu podanego wcześniej do wiadomości Najemcy. W przypadkach szczególnych ceny najmu mogą być negocjowane i ustalone odrębnym porozumieniem lub umową. Wynajmującemu należy się od Najemcy dodatkowe wynagrodzenie za dostarczenie na żądanie Najemcy dodatkowego osprzętu /wg cennika/.
 • Wynajmujący ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy z Najemcą w przypadku:
  • Naruszenia istotnych postanowień Umowy, a w szczególności pkt. 5,6,7
  • Nieuregulowania należności za wynajem sprzętu w terminie określonym w pkt. 12
 • Najemca jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w ostatnim dniu umowy do godziny 14.00. W przypadku, jeżeli Najemca nie zwrócił sprzętu w terminie zwrotu określonym w PZO lub też w terminie uzgodnionym pisemnie z Wynajmującym wówczas zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości Trzykrotności stawki czynszu brutto za każdy dzień opóźnienia aż do daty zwrotu. W przypadku, jeżeli opóźnienie zwrotu przekracza 5 dni roboczych, niezależnie od w/w kary umownej, Wynajmujący ma prawo według własnego wyboru zamiast zwrotu sprzętu żądać od najemcy zapłaty odszkodowania w wysokości aktualnej ceny rynkowej nowego sprzętu odpowiadającego parametrom sprzętu niezwróconego, lub wartości sprzętu określonej w protokole zdawczo-odbiorczym.
 • Najemca nie może żądać obniżenia czynszu najmu z powodu niepełnego wykorzystania sprzętu, nawet w razie wcześniejszego zwrotu sprzętu, ani a powodu zmiany warunków eksploatacji w stosunku do przyjętych w umowie.
 • Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Na poczet roszczeń Wynajmującego Najemca wpłaca kaucję w wysokości określonej w protokole zdawczo-odbiorczym.
 • Jeżeli w związku z umową zachodzi potrzeba ustalenia stanu faktycznego, z którego mogą wynikać skutki prawne, ustalenie to powinno być sformułowane na piśmie, przy udziale przedstawicieli obu stron. W przypadku odmowy udziału jednej ze stron w ustalaniu stanu faktycznego, należy uczynić o tym pisemną wzmiankę.
 • Integralną część niniejszej umowy stanowi instrukcja obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu, z którą Najemca się zapoznał i oświadcza, że ją zrozumiał. Skutki uszkodzeń i awarii powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 • Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla najemcy i dla Wynajmującego.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza Wynajmującego wobec Najemcy ograniczona jest do wysokości czynszu najmu za okres korzystania ze sprzętu.
 • Odpowiedzialność Wynajmującego za utracone przez Najemcę korzyści zostaje wyłączona.